Szkolenia

Szkolenia to metoda jaką kreujemy Najlepszych Pracowników Ochrony.

Działamy w 3 krokach: 

Rekrutacja
Oprócz standardowych rozwiązań (ogłoszenia, targi pracy i pośrednictwo pracy) w 80% przypadków stosujemy system kreacji zatrudnienia. Jego głównym założeniem jest poszukiwanie kandydatów do pracy w ich obecnym miejscu zatrudnienia. Realne sytuacje, wpływ otoczenia i naturalne zachowanie tych osób, pozwala koordynatorom na pierwszą, bardzo ważną weryfikację.

Szukamy najlepszych ludzi w branży. 

Selekcja
W tym przypadku wykorzystujemy Łańcuch Oczekiwanych Wartości. Wiemy, że zatrudnienie najlepszych ludzi w branży to nieustający proces. Działamy bez przerwy, a nie tylko wtedy, gdy pojawi się problem (zwolnienie pracownika). Rekrutacja trwa u nas cały czas – w miejsce najniżej ocenionych pracowników, natychmiast są zatrudniane kolejne osoby bez doprowadzania do sytuacji, w których ci najsłabsi wpłyną negatywnie na poziom świadczonych przez nas usług.

Najlepsi pracuja z Nami.

Szkolenia
Pracownicy Art-Security uczestniczą w szkoleniach od pierwszego dnia zatrudnienia. Poza szkoleniami standardowymi (bhp, ppoż, pierwsza pomoc) prowadzimy kursy specjalistyczne. Są one prowadzone cyklicznie, a wyniki oceniane na bieżąco.

Gwarantujemy najwyższe standardy.

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Prowadzimy szkolenia na zamówienie dla Klientów, zorganizowanych grup pracowników. Dysponujemy najlepszą kadrą szkoleniową, która nie tylko zna się na nauczaniu, ale ma też bezpośrednie, swoje doświadczenia z terenu. Dzięki takiej kombinacji wiedzy i doświadczenia - szkolenia Art Security to najlepsze rozwiązanie dla każdego pracodawcy i pracownika.

1.    Podstawowe szkolenia zawodowe:

 • z zakresu praw i obowiązków wynikających z ustaw oraz rozporządzeń regulujących rynek ochrony osób i mienia
 • strzeleckie
 • z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • z podstaw samoobrony i technik interwencyjnych
 • z zakresu pracy ze środkami łączności i technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi oraz obsługi systemu antynapadowego
 • z zkresu BHP i ppoż.

2.    Specjalistyczne szkolenia modułowe:

 • ochrona osobista
 • ochrona obiektów
 • ochrona konwojów
 • ochrona imprez masowych
 • przeciwdziałanie aktom terroru
 • podstawy psychologii
 • doskonalenie techniki jazdy

 

Nasi pracownicy ochrony biorą udział w przedmiotowych szkoleniach, aż do całkowitego opanowania materiału objętego programem.

Specjalistyczne szkolenie modułowe prowadzone  jest w cyklu kwartalnym, a jego częstotliwość zależna jest od aktualnych potrzeb Agencji/Klienta.

Wiele szkoleń prowadzonych jest systematycznie. Prowadzimy również zapisy dla grup zorganizowanych oraz szkolenia dedykowane, realizujące specyficzne potrzeby Klienta.

 

SZKOLENIE - PRACOWNIK OCHRONY

Szkolenia doskonalące umiejętności pracowników ochrony. Szkolenia przeprowadzone są cyklicznie dla wszystkich pracowników ochrony w firmie,

Obejmują one następujący zakres:

 • prawa i obowiązki wynikające z aktów prawnych,
 • etyki zawodowej i zasad zachowania się pracowników ochrony w miejscu pracy, 
 • rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania nim,
 • szkolenia strzeleckie,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • podstawy samoobrony i technik interwencyjnych,
 • posługiwania się środkami łączności,
 • obsługi technicznych urządzeń oraz systemów użytkowanych w ochronie osób i mienia,
 • BHP i ppoż.

 

SZKOLENIE - KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY 

Kursy obejmują następujące obszary tematyczne:

 • ustawa o ochronie osób i mienia, oraz inne akty prawne regulujące rynek ochrony osób i mienia,
 • elementy prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia z psychologii, oraz etyki pracownika ochrony,
 • szkolenie strzeleckie,
 • taktykę wykonywania zadań ochrony osób i mienia,
 • samoobrony i technik interwencyjnych,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kursanci kończąc kurs, otrzymują świadectwo ukończenia kursu i uzyskują uprawnienia umożliwiające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

SZKOLENIE - SPECJALISTA OCHRONY OSOBISTEJ

Kursy ochrony osobistej obejmują następujący program:

 • zagadnienia i przepisy prawne dotyczące ochrony osobistej,
 • prawo użycia broni  i środków przymusu bezpośredniego,
 • wyszkolenie strzeleckie w taktyce ochrony osobistej,
 • organizacja działań ochronnych (dobór sił i środków, analiza zagrożeń)
 • rozpoznanie pirotechniczne obiektów i pojazdów w których przebywają osoby ochraniane,
 • wykrywanie inwigilacji (ukryte podsłuchy, kamery, GPS-y,)
 • psychologia negocjacji (postepowanie z osobami agresywnymi, pod wpływem alkoholu i środków odurzających),
 • kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

SZKOLENIE - SPECJALISTYCZNE UPRAWNIENIA DO OCHRONY IMPREZ MASOWYCH

Szkolenia obejmują następujące zakresy tematyczne:

 • zagadnienia i przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych,
 • rodzaje zagrożeń na imprezach masowych, zasady ogólne,
 • zakres odpowiedzialności organizatora imprez masowych,
 • zadania członka służby porządkowej,
 • zadania członka służby informacyjnej,
 • współpraca z Policją, Państwowa Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym i innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • ewakuacja osób uczestniczących na imprezie masowej,
 • zabezpieczenie medyczne imprez masowych,
 • wybrane elementy z psychologii tłumu.

 Zajęcia prowadzą: prawnicy, psycholodzy, ratownicy medyczni, instruktorzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego i czynni funkcjonariusze Policji.

 

Zainteresowała cię nasza oferta? Zapraszamy do współpracy!
tel. +48 691 710 115 | handlowy@art-security.pl 

KONTAKT:

ART SECURITY, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa
(22) 622 48 48

Formularz kontaktowy: